คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สายบังคับบัญชา

สายการบังคับบัญชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ

โทรภายใน 6000

e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th