ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อบังคับหรือเกณฑ์ระดับบัณฑิตศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
คู่มือนักศึกษา
แผนผังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
แผนผังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
การตั้งแต่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)