ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกันคุณภาพ   | ค้นหาเอกสาร
แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้