ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > คำสั่งโดยมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง 62 (สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 60 (สั่ง ณ วันที่ 13 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาโท ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ฉบับปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ การท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยส่วมสมัย หลักสูตรปรับปรุง 65 (สั่ง ณ วันที่ 29 ก.ย. 65)
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (22 รายการ)