ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารงานและทรัพยากร (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารงานและทรัพยากร (65)
o25:  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26:  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27:  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28:  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี