คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารงานและทรัพยากร (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารงานและทรัพยากร (65)
o25:  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26:  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27:  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28:  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี