ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

มี

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล