ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

มี

1. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ประจำปีงบประมาณ 2565
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
1. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2565 
ประกอบด้วย 
1.1 การรายงานผลตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
1.2 การรายงานผลตามกิจกรรม/โครงการ