ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มี

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/web/person > เมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยข้อมูลประกอบด้วย
1.การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
2.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
4.การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร
5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.การเลื่อนและเพิ่มเงินเดือน
7.การปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง
8.การลาออกจากราชการ
9.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ