ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (65)

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี/ไม่มี

URL

คำอธิบาย

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

มี

รายงานผลการบริหารฯตามแผนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ประจำปีงบประมาณ 2564
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
1. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2564