คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๔
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๕
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๖
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๖
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๗
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๘
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๙
     รายงานการประชุมกองกลาง
     รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
     รายงานการประชุม KM
แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
     แบบฟอร์มการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
     แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
     แบบฟร์อมขอประชาสัมพันธ์ LED
     แบบฟอร์มเอกสารเสรุปเรื่องเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มเอกสารเสรุปเรื่องเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
สาร มอบ.
     ฉบับอุดมศึกษา
     ปี ๒๕๕๓
     ปี ๒๕๕๔
     ปี ๒๕๕๕
     ปี ๒๕๕๖
     ปี ๒๕๕๗
     ปี ๒๕๕๘
     ปี ๒๕๕๙
     ปี ๒๕๖๐
     ปี ๒๕๖๑
     ปี ๒๕๖๒
     ปี ๒๕๖๓
Template ของหนังสือราชการ
รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาและขออนุญาตออกนอกสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี