ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายงานการประชุม
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๔
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๕
     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๖
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๖
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๗
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๘
     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๕๙
     รายงานการประชุมกองกลาง
     รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
     รายงานการประชุม KM
     รายงานการประชุมคณะทำงานสื่อสารภายนอก
แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
     แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
     แบบฟอร์มเอกสารเสรุปเรื่องเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
     แบบฟอร์มเอกสารเสรุปเรื่องเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
สาร มอบ.
     ฉบับอุดมศึกษา
     ปี ๒๕๕๓
     ปี ๒๕๕๔
     ปี ๒๕๕๕
     ปี ๒๕๕๖
     ปี ๒๕๕๗
     ปี ๒๕๕๘
     ปี ๒๕๕๙
     ปี ๒๕๖๐
     ปี ๒๕๖๑
     ปี ๒๕๖๒
     ปี ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Template ของหนังสือราชการ
รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติในการขออนุมัติไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาและขออนุญาตออกนอกสถานที่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิยาลัยอุบลราชธานี
     คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 21/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567