ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภารกิจและวิสัยทัศน์งานประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

          “เป็นกลไกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ”  

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไก รวมถึงยกระดับการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. จัดทำแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ (UBU Rebranding)
  3. จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย และการสื่อสารกับภายนอก ตลอดจนการพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ
  4. ส่งเสริมให้คณะ วิทยาลัย สำนัก และองค์การนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสื่อสารองค์กร
  5. สร้างภาคีเครือข่ายการสื่อสารองค์กรกับหน่วยงานภายนอก (External Liaison) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย