คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 

นายเพลิน  วิชัยวงศ์

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ

E - mail : plern.w@ubu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353006 ภายใน 3006

สิบเอกสมศักดิ์  สันติวงศกร

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

E-mail :somsakprubu@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353001 ภายใน 3001

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร

ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

E-mail : tippawan.v@ubu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353006 ภายใน 3006

 

นายเทอดภูมิ  ทองอินทร์

ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์

E -mail : bombpowerful@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353006 ภายใน 3006

นางสาวสุปราณี  สวยศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : takechi.poo@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045-353000 ภายใน 3000