คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

 
 

 

 

นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร. 045-353054  ภายใน  3054

E - mail  :  mantana.j@ubu.ac.th

 
       

นายประดิษฐ   แก้ววงษา

พนักงานธุรการ

โทร. 045-353048  ภายใน 3048

E - mail : praditjoy@hotmail.com

นางสาวกรรณิการ์  บ่อแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทร 045-353048  ภายใน  3048

E- mail : kannikar.b@ubu.ac.th

       

นายจักริน สงวนศักดิ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

โทร 045-353048  ภายใน  3048

E - mail  : chakkarin.s@ubu.ac.th

นายแสวง  วงค์วิทย์

ช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานบริการเอกสารและไปรษณีย์

โทร 045-353001  ภายใน  3001 

E - mail  : saweanubu@gmail.com

       

นายศิลปชัย  จงใจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานบริการห้องประชุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์

โทร 045-353002  ภายใน  3002

E - mail  :  sinlapachi.j@ubu.ac.th

นายนิวัฒน์  จำเริญ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติงานบริการห้องประชุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์

โทร. 045-353000 ต่อ 1054

E - mail : niwuju.48@gmail.com