ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

1.     กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์

2.     กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

3.     กระบวนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล (DIGITAL)

4.     กระบวนการจัดการโครงการ/สื่อกิจกรรม

5.     การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์