คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คูู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

1.     การทำลายเอกสารราชการ

2.     การบริหารงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.     การบริหารงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.     การสนับสนุนการประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.     การร่วมงานพิธีการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

6.     การบริการไปรษณีย์

7.     การบริการห้องประชุม

8.     การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศน์