ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คูู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.     การทำลายเอกสารราชการ

2.     การบริหารงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3.     การบริหารงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.     การสนับสนุนการประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

5.     การร่วมงานพิธีการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

6.     การบริการไปรษณีย์

7.     การบริการห้องประชุม

8.     การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศน์

9.     การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศ

ผลงานเชิงวิเคราะห์/สังเคราะห์/งานวิจัย

1.     การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อกระบวนการจัดทำบันทึกข้อตกลง
        ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี