ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คูู่มือการปฏิบัติงานการบริการยานพาหนะ

1. การจัดบริการรถราชการส่วนกลาง

2. การดูแลและซ่อมบำรุงรถราชการส่วนกลาง