คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คูู่มือการปฏิบัติงานการบริการยานพาหนะ

1. การจัดบริการรถราชการส่วนกลาง

2. การดูแลและซ่อมบำรุงรถราชการส่วนกลาง