ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1.ห้องบริการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน                     
ลำดับ ห้องหรืออุปกรณ์ จำนวน (ปีการศึกษา) หน่วยนับ
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 20 ที่นั่ง 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ห้อง
2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 48 ที่นั่ง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ห้อง
3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 75 ที่นั่ง 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ห้อง
4 ห้องบริการ Smart Class Room                 1 1 1 ห้อง
5 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่นั่ง                   1 1 ห้อง
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium Core2 Duo  98 98 90 90 80 80 82 82 82 82 82 เครื่อง
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ AMD x 2 61 61 59 59 40 40 40 40 40 0 0 เครื่อง
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ Power PC 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 เครื่อง
9 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 เครื่อง
10 เครื่องพิมพ์ Laser ขนาด A3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 เครื่อง

 

2.คอมพิวเตอร์สำนักงาน                        
ลำดับ ห้องหรืออุปกรณ์ จำนวน หน่วยนับ
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  -   -        6 6 6 6 6 5 5 5 46 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ AMD x 2     10     10     13 13 13 5 5 4 11 5 5 เครื่อง
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ P4     10     10       6 6 1     4 1 1 0 เครื่อง
4 เครื่องพิมพ์ Laser A3       9       2  -   -   -   -   -      - - เครื่อง
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium (เก่า)           10 10  -         -   - เครื่อง
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium (ใหม่)                   3 1 เครื่อง
7 เครื่องคอมพิวเตอร์ AMD (New)               4 5 3 2 เครื่อง
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium Core I3                 13 11 4 เครื่อง
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium Core I5                   8 6 เครื่อง
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium (Core2)                 10 8 0 เครื่อง

 

3.คอมพิวเตอร์แม่ข่าย                        
ลำดับ ห้องหรืออุปกรณ์ จำนวน หน่วยนับ
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
1 HP Dual-Pentium III 933 3 2 1 1               เครื่อง
2 คอมพิวเตอร์ Work Station 1 1 1 1               เครื่อง
3 คอมพิวเตอร์ Xenon 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 เครื่อง

 

4.หนังสือและวารสารห้องสมุด                    
ลำดับ ประเภททรัพยากร จำนวน หน่วยนับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1 คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น              4              4              3              3              3              3              3              1 1 เครื่อง
2 หนังสือภาษาอังกฤษ         4,383         5,383         5,940         6,109         6,121         6,173         6,285         6,310 5,920 เล่ม
3 หนังสือภาษาไทย       10,918       10,918       13,158       13,746       14,078       14,631       15,013       15,231 13,244 เล่ม
4 โครงงานและวิทยานิพนธ์         1,612         1,612         2,405         2,467         2,600         2,859         2,932         2,910 2,911 เล่ม
5 วารสารภาษาไทย           219           219           222           225           234           231           231           266 87 รายชื่อ
6 วารสารภาษาต่างประเทศ            33            33            34            34            34            33            33            33 20 รายชื่อ
7 แผ่น CDVCDDVD           885           885           937         1,519         1,533         1,542         1,594         1,555  -  แผ่น
8 ชุด CD-ROM              3              3              3              5              5              5             -               -    -  ชุด
9 หนังสือพิมพ์              6              6              6              6              6             -               -               -    -  รายชื่อ
10 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์            14            14            20            21            21            21            21            20  -  ฐานข้อมูล

 

5 สถิติการใช้บริการห้องสมุด                    
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  
1 ผู้เข้าใช้บริการ     178,046     178,046     185,500     209,826     210,550     152,149     161,350     187,520 173,490 ครั้ง
2 บริการยืม-คืน       18,124       18,124       11,488       17,004       25,054       12,698       10,916       15,384 18,480 ครั้ง
3 บริการห้องฉายวีดิทัศน์         6,481         6,481         6,550         6,666         6,300         6,110  -          4,200 งดบริการ ครั้ง
4 ผู้เข้าใช้บริการห้อง 24 ชั่วโมง (Room 24 hr)             -               -               -               -       221,000     279,868     307,750     287,450 ปิดปรับปรุง ครั้ง

 

กลับหน้าหลัก