ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และแผนการศึกษาเพื่อกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
  2. แบบฟอร์มแผนการศึกษา เพื่อใช้ในการกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา