ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา/
มคอ.4 รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม


 
รายงานผลการบันทึกและ
อนุมัติข้อมูล มคอ.3/มคอ.4

(ผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- วันสุดท้ายของการบันทึก มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 1 พ.ย. 2562
- วันสุดท้ายของการอนุมัติ มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 10 พ.ย. 2562

 
- วันสุดท้ายของการบันทึก มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 20 มี.ค. 2563
- วันสุดท้ายของการอนุมัติ มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 29 มี.ค. 2563

 
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/
มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม


 
- วันสุดท้ายของการบันทึก มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 17 พ.ย. 2562
- วันสุดท้ายของการอนุมัติ มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 25 พ.ย. 2562

 
- วันสุดท้ายของการบันทึก มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 5 เม.ย. 2563
- วันสุดท้ายของการอนุมัติ มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 13 เม.ย. 2563

 
- วันสุดท้ายของการบันทึก มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 7 มิ.ย. 2563
- วันสุดท้ายของการอนุมัติ มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 15 มิ.ย. 2563

 
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 
-

วันสุดท้ายของการส่ง มคอ.
ในระบบ คือ วันที่ 13 พ.ค. 2563

 

วันสุดท้ายของการส่ง มคอ. 
ในระบบ คือ วันที่ 15 ก.ค. 2563