ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

ปฎิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วันสุดท้ายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการบันทึก มคอ.3/มคอ.4 20 กรกฎาคม 2561 11 ธันวาคม 2561 30 เมษายน 2562
วันสุดท้ายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบันทึก มคอ.3/มคอ.4 31 กรกฎาคม 2561 16 ธันวาคม 2561 5 พฤษภาคม 2562
วันสุดท้ายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ในการบันทึก มคอ.5/มคอ.6 23 ธันวาคม 2561 18 พฤษภาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบันทึก มคอ.5/มคอ.6 31 ธันวาคม 2561 23 พฤษภาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
วันสุดท้ายของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบันทึก มคอ.7                                                                 22 มิถุนายน 2562
(ไม่ได้ระบุแผนการศึกษาภาคฤดูร้อนใน มคอ.2)
21 สิงหาคม 2562
(ระบุแผนการศึกษาภาคฤดูร้อนใน มคอ.2)         

 

รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7

  1. รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาต้น
  2. รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561)
  3. รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3/มคอ.4 ภาคการศึกษาปลาย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
  4. รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562)
  5. รายงานการบันทึกและอนุมัติ มคอ.5/มคอ.6 ภาคการศึกษาต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)