ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)

ระบบรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2558
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2559
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2560
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2561
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2562
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2563
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2564
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2565
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2566
ก.ค.ศ. รับรอง ภายในปี 2567

 

การรับรองคุณวุฒิก่อนปี 2558

 1. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ส. 2540
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542
  3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
  4) หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
  5) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
  6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
  8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
  9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
  10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
  11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
  12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547
 2. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูิมภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
  2) หลักสูตรวิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  6) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 3. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบันฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
  6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
  8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
 4. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
 5. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาตรบันฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
  3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
  4) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
  6) หลักสูตรปแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
  7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
  8) หลักสูตรศินิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภนิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 6. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 7. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบันฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 8. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรศิลปประยุกต์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  
  2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
  5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
 9. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
 10. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
 11. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 90 คุณวุฒิ
 12. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
 13. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
 14. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 15. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
 16. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
 17. ก.ค.ศ. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 18. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรุบปรุง พ.ศ. 2555

 19. ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 20. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ
  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 21. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 22. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

 23. ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

 

เอกสารเพิ่มเติม/ที่เกี่ยวข้อง

 1. การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ