คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญาโท | Masters Degree

Loading...

Loading...

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Master of Science Program in Information Technology)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  (Master of Science Program in Biological Science)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  (Master of Science Program in Physics)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  (Master of Science Program in Science Education)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  (Master of Science Program in Mathematics Education)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  (Master of Science Program in Chemistry)

     คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
  (Master of Science Program in Food Industry Production Management)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (Master of Science Program in Agriculture)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  (Master of Science Program in Food Technology)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  (Master of Engineering Program in Mechanical Engineering)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (Master of Engineering Program in Industrial Engineering)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  (Master of Engineering Program in Electrical Engineering)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (Master of Engineering Program in Civil Engineering)
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  (Master of Engineering Program in Environmental Engineering)

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
  (Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy)

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
  (Master of Science Program in Biomedical Sciences)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  (Master of Public Health Program in Public Health)

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

     คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  (Master of Arts Program in Thai)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  (Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Innovation)  

     คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (Master of Business Administration)