คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญาเอก | Doctoral Degree

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  (Doctor of Philosophy Program in Chemistry)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
  (Doctor of Philosophy Program in Materials and Biomedical Physics)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  (Doctor of Philosophy Program in Science Education)

     คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (Doctor of Philosophy Program in Agriculture)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  (Doctor of Philosophy Program in Food Technology)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  (Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  (Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering)
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering)
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  (Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering)

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  (Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)