คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล

  ผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล

        สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

 

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563

        ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563

        แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

        แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

  แบบฟอร์ม

        แบบประวัติและผลงานปริญญากิตติมศักดิ์

        แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป

        แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร