ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล

 

  ผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล

        สรุปผลการดำเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

 

  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563

        ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล พ.ศ. 2563

        แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

        แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

  แบบฟอร์ม

        แบบประวัติและผลงานปริญญากิตติมศักดิ์  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566)

        แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทบุคคลทั่วไป  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566)

        แบบประวัติและผลงานรางวัลรัตโนบล ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร  (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566)