คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปิดหลักสูตร

 ขั้นตอนการเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ

 

 

 

 

 เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. หนังสือเสนอขอปิดหลักสูตร
  2. ใบสรุปเรื่องการปิดหลักสูตร
  3. บทสรุปการขออนุมัติปิดหลักสูตร
  4. แบบฟอร์มแจ้งปิดหลักสูตร (ทำหลังจากผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว แนบส่ง สกอ.)