+

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 :  
Future Trends of Research and Innovation

22 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online