+

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
Future Trends of Research and Innovation


กำหนดการ


 • 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

 • 09.00 - 09.45 น. พิธีเปิด
            กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            พิธีมอบรางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 09.45 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางและแนวโน้มความต้องการนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร จากมุมมองภาคอุตสาหกรรม”
                  โดย น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร


 • 11.00 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การศึกษา ห้อง OCN 3C 05-06
  • เทคโนโลยีและวิศวกรรม ห้อง OCN 3C 16-17


 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


 • 13.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ห้อง OCN 3C 10-11
  • ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม ห้อง OCN 3C 05-06
  • วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ห้อง OCN 3C 16-17

กำหนดการ • 09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน

 • 10.00 - 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ห้อง OCN 3C 10-11
  • การวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ห้อง OCN 3C 05-06
  • เทคโนโลยีและวิศกรรมด้านพลังงาน ห้อง OCN 3C 16-17


 • 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


 • 13.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • เกษตรและอาหาร ห้อง OCN 3C 10-11
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิต ห้อง OCN 3C 05-06
  • การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว ห้อง OCN 3C 16-17


 • 16.00 น. ปิดการประชุม

 หมายเหตุ :
1. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จัดแบบออนไลน์
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จัดแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom และเฉพาะบุคลากร นักศึกษา มอบ. สามารถเข้ารับฟังได้ที่ห้องนำเสนอ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามวันเวลากำหนดการนำเสนอห้องย่อย
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการในห้องและหน้าห้องประชุม
4. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

+