+

ห้องประชุม 1 (3C-10-11)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”ผู้ทรงคุณวุฒิ :
  • 1. ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
  • 2. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ
  • 3. นางอภิญญา ชมภูมาส รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

13.00 – 13.10 น. ชุดโครงการการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว
13.11 – 13.25 น. แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อ.พชร วารินสิทธิกุล / อ.ดร.อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และ อ.ดร.ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม
13.26 – 13.40 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
13.41 – 13.55 น. กระบวนการเก็บข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ อ.ดร.วรงศ์ นัยวินิจ / อ.พชร วารินสิทธิกุล / อ.ปริญญา ทุมมาลา และ อ.จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล
14.26 - 14.40 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
14.41 -14.55 น. ศักยภาพชุมชมกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.จีราพร ทิพย์พิลา / ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ / ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว / ผศ.พัจนภา ธานี และ ผศ.สิทธิชัย ใจขาน
14.56 - 15.10 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
15.11 - 15.25 น. รูปแบบการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว / อ. ดร.วศิน โกมุท และนายจักรพงศ์ ธนสารกุล
15.11 - 15.25 น. ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ
15.41 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม


ห้องประชุม 2 (3C 05-06)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "การศึกษา" เวลา 11.00-12.15 น. ประธาน : รศ.ดร.รตนกร วัฒนทวีกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 นางสาวชญานันทน์ ศุภอรรถกร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
2. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ความคล้าย ที่มีผลต่อทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวภัทรสุดา ประสานพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายพีระพัฒน์ จรเข้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL นางสาวปัทมวรรณ กองทุน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการกำหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ระหว่างการทำวิจัยในชั้นเรียน นายกฤษณะ เริงสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม" เวลา 13.00-13.50 น. ประธาน : ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง อ.ชัยบพิธ พลศรี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การทดลองน้ำดินสีจากดินในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสำหรับผู้สูงอายุ อ.ขนิษฐา ขันคำ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. หอแจกอีสาน : พัฒนาการทางสังคมและความเปลี่ยนแปลง ดร.ติ๊ก แสนบุญ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม (ต่อ)” เวลา 14.00-15.30 น. ประธาน : ดร.วรธนิก โพธิจักร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. สถานภาพองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 อ.ศุภกานต์ โสภาพร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5. สถานภาพองค์ความรู้การสร้างชาติจากวรรณกรรมของรัฐลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2544 อ.สุธิดา ตันเลิศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี รศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. เรียนภาษาจากเฟซบุ๊ก: การเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนาม และการเรียนภาษาเวียดนามของชาวไทย ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. THEMES OF LOSS AND GRIEF IN PATRICK NESS’S A MONSTER CALLS อ.ทรงพล อินทเศียร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. A STUDY OF MALE CHARACTERS’ RELATIONSHIP IN YOUNG ADULT NOVEL: ADAM SILVERA AND BECKY ALBERTALLI’ S WHAT IF IT'S US ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ห้องประชุม 3 (3C 16-17)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "เทคโนโลยีและวิศวกรรม" เวลา 11.00-11.50 น. ประธาน : รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ออกแบบส่วนผสมสำหรับคอนกรีตอายุ 28 วัน นายโยชัย ชินบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. การเตรียมน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ด้วย 3-(ไตรเมทอกซีไซลิล) โพรพิลเมทาคริเลต สำหรับประยุกต์ใช้ในซีเมนต์มอร์ตาร์ นางสาวกาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การสกัดไลเปสจากถั่วเหลืองด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" เวลา 13.00-15.00 น. ประธาน : ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การพัฒนาระบบวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอท นางสาวกิตติยา กิจแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลที่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3. การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวปาจีรณภรณ์ มณีวรรณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอโดยใช้ซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ผศ.ดร.สายสมร ลำลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การใช้สารสร้างตะกอนร่วมกับเยื่อกรองนาโนสำหรับบำบัดสารอินทรีย์จากน้ำเสีย นายจิรวัฒน์ ตระกาลจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ประสิทธิภาพการกำจัดแคลเซียมซัลเฟตโดยเยื่อกรองแบบนาโน นายธนพล พิมพ์รส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ผลกระทบของฟอสเฟตในสารละลายและสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อประสิทธิภาพเยื่อกรองนาโน นายชาคริต เหล่าสมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. สภาวะที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์คำชาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องประชุม 1 (3C 10-11)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "การวิจัยและพัฒนาระบบเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ" เวลา 10.00-12.00 น. ประธาน : ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ฟาร์มปลาอัจฉริยะ นางสาวอรัญญา นันทะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. สมบัติทางเคมีกายภาพของกล้ามเนื้อปลานิลและปลาทับทิม นางสาวนันทกานต์ เนืองศรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. Annual reproductive maturation and breeding studies of Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) ดร.สุริยา อุดด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5. Waste removal ability of wild Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) in aquarium รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. การจัดการการผลิต และผลตอบแทนการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ผลการเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ นายไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "เกษตรและอาหาร" เวลา 13.00-16.00 น. ประธาน : ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากล: แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ นายปภพ จี้รัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Mr.THONG SENGMANY คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Mrs.Khantavanh Phlasaboud คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. กรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ นางสาวธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. การประเมินผลผลิตและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้าหอม สายพันธุ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม IR57514 นายธนาวุฒิ ทองลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวอินทรีย์พื้นเมือง ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8. การเปรียบเทียบระยะของข้าวเหนียวต่อการผลิตน้ำตาลโดยใช้กระบวนการหมักแบบของแข็ง นายชัยณรงค์ ช่วยจำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. ผลของการสกัดผลไม้ด้วยวิธีการเขย่าร่วมกับตัวทำละลายต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ : ปริมาณสารฟินอลิคทั้งหมด : วิตามินซี นายกฤษณพงศ์ เหล่าออง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. ผลของความเค็มและการผึ่งแห้งต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) นางสาวพิมพ์ปวีน์ เริงเกษตรกิจ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
11. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกทองอุไร ผศ.ดร.นิภาวรรณ พองพรหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ห้องประชุม 2 (3C-05-06)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "การวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ" เวลา 10.00-11.30 น. ประธาน : รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ในฐานะปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์บริการสุขภาพข้ามแดนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้ รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ผศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมในการใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น นางสาววิศรุตา โมราชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด่านศุลกากรในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายธนพงษ์ ร่วมสุข คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แบบซึ่งหน้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการยอมรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุในชุมชนชายแดน นายพลากร สืบสำราญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "สุขภาพและคุณภาพชีวิต" เวลา 13.00-15.00 น. ประธาน : รศ.ดร.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อ.อารี บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนชุมชนบ้านดอนกลางเหนือ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อ.อรุณ บุณสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายอมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและสภาวะสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวฉัตรญาวัลย์ มาเรือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ความรู้และการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพันธ์บุปผา พรหมเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรปลูกต้นหอมโดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างการ (Rapid Entire Body Assessment : REBA) ผศ.นิภาพร คำหลอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก ดร.ธิติพงษ์ สุขดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
8. ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในอาคารสำนักงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.สง่า ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ห้องประชุม 3 (3C 16-17)


การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านพลังงาน" เวลา 10.00-11.30 น. ประธาน : ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ นายณัฐพล ชูจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การจำลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเตา KB-10 ในกระบวนการกลั่นสำหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันไม้กฤษณาด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ นางสาวภัทราวรรณ ชิมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ สำหรับกระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ นางสาวสุภาดา คงเรียงศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การทำนายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาของเตาแก๊สประหยัดพลังงานเมื่อมุมของรูหัวเผาเปลี่ยนไปโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ดร.มานะ วิชางาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
5. การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันร่วมกับสัมประสิทธิ์เซปตรัมบนสเกลเมลเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยคำสั่งเสียง ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว" เวลา 13.00-15.00 น. ประธาน : ผศ.ดร.ปวีณา คำพุกกะ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ระบบชำระเงิน GrabPay E- Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร นายวีรวัฒน์ พุ่มพยอม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการทำงานกับประสิทธิผลของงาน กรณีศึกษา ผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ภารดี นึกชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
3. การประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา ร้านสวนทอฝันคาเฟ่ นางสาวพัชรินทร์ ปิยะพัทธ์สกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การออกแบบ Chatbot โดยใช้ Application LINE Official Account เพื่อช่วยตอบคำถามด้านการบริการ กรณีศึกษา บริษัทโชติรส รถตู้ VIP นางสาวกัญญาณัฐ วงค์อินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นางสาววิลาวัณย์ โพธิสุข คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี บนฐานของของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวลาว อ.เขมจิรา หนองเป็ด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
+