+

เกษตรและอาหาร


1. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาต่อการเก็บรักษาเมล็ดว่านเพชรหึง รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การศึกษาอุณหภูมิ สภาวะการงอก และขนาดหอมแดงที่เหมาะสมสำหรับการทำหอมแดงงอก ผศ.ดร.บุษบา บัวคำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสีเขียวสำหรับการสกัดเคอร์ซิตินจากหอมแดงอินทรีย์: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอภิชา ปิ่นสกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การฟื้นฟูดินด้วยพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.สุรางค์รัตน์ พันแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากใบเลี้ยงของตะเคียนใบใหญ่ พืชที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ นายกฤษฎา บุราไกร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. เทคนิคการขยายพันธุ์ชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae Triboun& Suksathan) พืชถิ่นเดียวของไทยในสภาพปลอดเชื้อ นางสาวพัฒน์นรี รักษ์คิด สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
7. อิทธิพลของ BA และสภาพแสงต่อการขยายพันธุ์มันสาคู (Maranta arundinacea L.) ในสภาพปลอดเชื้อ นางสาวพัชร ปิริยะวินิตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร
8. อิทธิพลการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 นางสาวนพมาศ นามแดง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9. การศึกษาเปรียบเทียบ RAPD-PCR ที่เหมาะสมในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของข้าวพื้นเมือง นางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10. อิทธิพลของโบรอนต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถั่วลิสงพันธุ์ มข.60 นางสาวสุพัตรา คำเรียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11. ผลของสารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะละกอในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12. การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสจากปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สังวาลย์ แก่นโส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13. การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียต่อคุณภาพน้ำเชื้อในสุกรพ่อพันธุ์ อ.จินดา กลิ่นอุบล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยสูตรอาหารจากพืชทดแทนแหล่งโปรตีนในอาหารจิ้งหรีด ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15. การใช้สาหร่าย Pediastrum sp.เพื่อเป็นอาหารทางเลือกสำหรับการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. ปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมโคที่ได้รับอาหารผสมสำเร็จเสริมทดแทนอาหารเข้มข้น ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. Antioxidant activities, total polyphenolic compounds, total flavonoid compounds and antibacterial activity of Bauhinia strychnifolia Craib leaves นางสาวสิริเพ็ญ โหมดม่วง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. การศึกษาสภาวะในการสกัดและผลิตผงอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน นางสาวพรรณทิภา เดชบุญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19. อิทธิพลของอายุผลและฤดูกาลต่อปริมาณและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ำเบอร์รี่รวม ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวผสมไซรัปมะม่วง นางสาวดวงหทัย อินทรธิราช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
22. การผลิตเจลให้พลังงานจากเนื้อตาลสุก ดร.ชุติมา ทองแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23. ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อคุณภาพลอดช่องสิงคโปร์ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24. การผลิตน้ำมันรำข้าวชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมทและการนำไปใช้ประโยชน์ในซุปจมูกข้าวกึ่งสำเร็จรูป ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. ผลของการเติมน้ำตาลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้า ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
26. การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในผักสดพร้อมรับประทานคู่กับแหนมเนือง ที่จำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชิดหทัย เพชรช่วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เทคโนโลยีวัสดุ


27. สมบัติทางไฟฟ้าและการตรวจจับก๊าซแอมโมเนียของทินไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ผศ.ดร.จีรภัทร นุตริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28. การสกัดเซลลูโลสจากลำต้นแก่นตะวัน นายธนานันท์ ตะคอนรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม


29. การแปรพื้นผิวของเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพดเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม (VI) ไอออน ดร.สุทิศา สมบัติดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
30. The Study of Oxidative Deboronation-Iodination Reaction of Phenylboronic Acid นายพงศกร เรียงนาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
31. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตจากเปลือกไข่ไก่เผา อ.รัชวุฒิ โคตรลาคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
33. Waste utilization from Mae Moh power plant for zeolites synthesis and its application as potential adsorbent for removal of copper from aqueous solutions นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็งพาทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
34. Synthesis of geopolymer using fly ash obtained from power plant and its application for heavy metal treatments of industrial wastewater นางสาวอาทิตยา สงวนตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
35. Synthesis of zeolite A from fly ash from Mae Moh power plant and its application for treatments of Dye in aqueous solution นางสาวชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36. Synthesis of zeolite A using fly ash obtained from Mae Moh power plant and its application for treatments of heavy metal contaminated in aqueous solution นางสาวดรุณี สุขชิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
37. Synthesis of geopolymer using fly ash obtained from power plant and its application for treatments of industrial dye wastewater อ.มาลี ประจวบสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
38. Synthesis zeolite A as a sorbent in the treatment of malachite green dyes นางสาวนิสารัตน์ กาญจนรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
39. Synthesis of geopolymer using fly ash obtained from sugar mill for application in removal of Malachite Green นางสาวนันทิชา วงษ์คำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สุขภาพและคุณภาพชีวิต


40. ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อ.กานต์นลินญา บุญที คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถสองแถว สายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - บขส.อุบลราชธานี ดร.พรทิพย์ ทาบทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
42. เปรียบเทียบความพึงพอใจการใช้แบบตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.สุนทรี สารางคำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
43. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานอู่ซ่อมรถบรรทุก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อ.ชัญญากานต์ โกกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44. ปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นางสาวทักษิณาทิพย์ หมื่นไธสง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
45. ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณริมแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.มินตรา สาระรักษ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
46. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิยม จันทร์นวล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47. การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ไฮ-วี” สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48. การรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.พัจนภา ธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
49. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับตะกั่วในเลือดกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในเขตสุขภาพที่ 6 นางสาวโสภิดา เภาเจริญ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
50. การประเมินความเสี่ยงของพนักงานโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเทคนิค What If Analysis นางสาวกมลมาศ ธรรมโม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51. Calorimetric acetone determination with gold nanoparticles (AuNPs) นางสาวพนิดา สีตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
52. Identification of novel JAK2 inhibitors from natural product database as erythropoiesis stimulant agents for thalassemia therapy นางสาวศิรินทิพย์ แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
53. Structural modification of novel potential inhibitor agents against DNA gyrase using molecular dynamic simulations and molecular docking calculations นางสาวภาพตะวัน ทองดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54. Elucidation the binding mode of inhibitors against DNA gyrase B as anti-tuberculosis agent using molecular dynamic simulations นายนฤดล ภูศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
55. Design of novel GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agent using Bioisostere principle and Molecular docking calculations นายบัณฑิต คำศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
56. Identification of novel rhodanine derivatives use as InhA inhibitor based on virtual screening method นางสาวฑิมพิกา พรพรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม บริการที่มีมูลค่าสูง


57. การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์งานจักสานจากเทอร์โมพลาสติก สตาร์ชผสมชานอ้อย อ.โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
58. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน อ.อัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
59. ศักยภาพของการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อ.กุสุมา ทุ่งพรวน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้


60. มิญชเคมีของไตของตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko เพศเมีย นายอัคนี ผิวหอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
61. รายงานชนิดของปลวก (Blattodea: Isoptera) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาววรนุช พุทไธสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62. เปรียบเทียบคาริโอไทป์ระหว่างแมวไทยสกุล Felis 2 สายพันธุ์ และแมวสายพันธุ์อเมริกัน ช็อตแฮร์ นางสาวกาญจนาพร ศรชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63. กิจกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยความหลากหลายของยีน Os2AP ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองเชียงรายต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายสมบูรณ์ คำเตจา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
64. การประยุกต์ใช้เทคนิคเออาร์พอร์ทัลในการพัฒนาเออาร์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยแอนิเมชันสามมิติ อ.ธวัชชัย สลางสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
65. Kid Kid Kids นายชุติพงศ์ แสงชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
+