+
รายละเอียดการลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์

Procedures for online meeting room registration

 • 1. กรอกข้อมูลรายละเอียดของท่าน

  1. Fill in your personal data

 • 2. รับรหัสผู้เข้าร่วมงาน

  2. Receive password to participate

 • 3. คลิกเข้าห้องประชุมที่ต้องการ

  3. Click to enter the conference meeting room

 • 4. หากมีรหัสผู้เข้าร่วมงานแล้วสามารถใช้ login เข้าห้องประชุมได้ทันที

  4. If you already have the participant password, you can log in and participate in the conference promptly.

 • 5. การประชุมใช้งานผ่าน Zoom (วิธีการใช้งาน Zoom)

  5. Conferencing via Zoom

ลงทะเบียนเข้ารับฟัง

Registration for participants

ยังไม่ลงทะเบียน

*Not registered

ลงทะเบียนแล้ว

*Already registered

+