มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 , 11:47:19     (อ่าน 326 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มอบถุงยังชีพ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสาชมรมอาสากู้ชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 คน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีและมอบถุงยังชีพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าใต้พัฒนา ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังหิน และอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 100 ชุด เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" โดยมี นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนและผู้ประสบภัยพื้นที่ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ประชากร 4,758 คน 1,173 ครัวเรือน ผู้ป่วยติดเตียง 10 ราย ผู้พิการ 195 ราย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน 7 ราย จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ทั้งนี้ มีราษฎรประสงค์รับเครื่องกันหนาว 66 ราย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 42 ราย เด็กไร้ผู้อุปการะ 6 ราย คนพิการทุพพลภาพ 6 ราย และผู้มีรายได้น้อย 12 ราย  

           ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านและเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนชาวไทย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงจัดโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ขึ้น พร้อมนำสิ่งของมามอบให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญให้แก่ประชาชน

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ อาสาชมรมอาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :