มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 , 10:13:40     (อ่าน 260 ครั้ง)            ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

       ในการนี้เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1.ดร.อนุสรณ์ บรรเทิง ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา สิงห์ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :