มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 ตุลาคม 2566 , 18:46:44     (อ่าน 649 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16)

-------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี 2566 (ปีที่ 16) และร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็งและวางขันหมากเบ็ง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณที่ท่านมีคุณูปการแก่ชาวอุบลราชธานี และเป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ หม่อมเจียงคำ  ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมนำวางขันหมากเบ็ง และกล่าวเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ  ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. พร้อมรางวัลมอบรางวัลหม่อมเจียงคำ ประจำปี 2566 และรางวัลชนะการประกวดสุนทรพจน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา (ท.จ.)มีนามเดิมว่า อัญญานางเจียงคำ สกุลเดิม บุตโรบล เป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานี ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองประเทศราชของราชอาณาสยามมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ที่ถวายตัวเป็นหม่อมใน พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระราชโอรสองค์ที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักสยาม กับเจ้านายพื้นถิ่นเมืองอุบลราชธานีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในช่วงที่มีนโยบายปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

           หลังการสิ้นพระชนม์ของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจียงคำและหม่อมเจ้าชายทั้ง 2 พระองค์ ผู้เป็นบุตร ได้อุทิศที่ดินจำนวน 27 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดของญาติวงศ์เจ้านายเมืองอุบลราชธานีในอดีต เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2474 ก่อนหน้านี้ ได้บริจาคที่ดินของท่านและญาติ ๆ ให้ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์แก่แผ่นดิน ได้แก่ ที่ดินของเจ้าราชบุตร (สุ่ย บุตโรบล) ที่ดินของพระอุบลศักดิ์ประชาบาล (กุคำ สุวรรณกูฏ) ที่ดินของพระลินจังคุลาทร (พั้ว บุตโรบล) ที่ดินของพระบริคุตคามเขต (โหง่นคำ สุวรรณกูฏ) ที่ดินของพระวิภาคย์พจนกิจ (เล็ก สิงหัษฐิต) ที่ดินของเจ้าอุปฮาช (โท ณ อุบล) ที่ดินของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง (อดีตสถานที่ถวายเพลิงพระศพเจ้าเมืองและพระราชทานเพลิงเจ้านายเมืองอุบลราชธานี) โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (เดิมเป็นที่ตั้งโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

          หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา (ท.จ.) ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคอัมพาต เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 สิริอายุ 59 ปี ณ โฮงพระวิภาคย์พจนกิจ (เล็ก สิงหัษฐิต) เลขานุการในพระองค์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้เป็นญาติใกล้ชิดของหม่อมเจียงคำ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนพิชิตรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันทายาทได้นำพระอัฐิของท่านบรรจุไว้ ณ บริเวณฐานตั้งใบเสมาหน้าพระอุโบสถ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าราชบุตร (สุ่ย บุตโรบล) และเจ้านายญาติวงศ์เมืองอุบลราชธานี ได้ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่ครั้ง พ.ศ. 2396 ก่อนที่เจ้าราชบุตร (สุ่ย บุตโรบล) จะไปราชการศึกสงครามเมืองญวนที่ประเทศเขมร

ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 https://drive.google.com/drive/folders/1lOwvDxpfru_5Kxak5Bykhw9cbX9ZafAy

ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 https://drive.google.com/drive/folders/1aucR3w33WwP7rrVp7SvzmLf_cbc6q4hh

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ทีมสื่อสารองค์กร ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :