มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 ตุลาคม 2566 , 16:34:17     (อ่าน 306 ครั้ง)  คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

 ------------------------------------

          คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายมงคล  จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้แทนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านการจัดการศึกษา การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน รวมไปถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนหรือบริการวิชาการ การวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต การบริการวิชาการและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานประกอบการอย่างแท้จริง เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม UBS 3 คณะบริหารศาสตร์

           ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทุกด้านสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ หรือการเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) การตลาด การเงินและการลงทุน การบัญชี นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ทำภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวยังมีผลงานการบริการวิชาการ งานวิจัย การให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรกิจ แต่จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้มีการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภาคเอกชนอย่างเป็นทางการ

          นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิต ในการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนของเกษตรกรและผู้ประกอบการ และเพื่อความร่วมมือในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :