มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
วธ.มอบโล่รางวัล วัฒนคุณาธร น.ศ.ม.อุบลฯ นายขวัญชัย มะโนศรี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภท เด็กหรือเยาวชน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 ตุลาคม 2566 , 15:41:06     (อ่าน 305 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย  มะโนศรี นักศึกษาสาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ประเภท เด็กหรือเยาวชน  โดยมี นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน  ซึ่งมี นางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

               ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลวัฒนคุณาธร”ระดับประเทศ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งเด็กและเยาวชน บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลและคณะบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีคุณูปการต่อการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุน รักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามจนประสบความสำเร็จตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

            ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี นายขวัญชัย  มะโนศรีปัจจุบันอายุ 22 ปี กำลังศึกษา ชั้นปีที่  3 คณะศิลปศาสตร์ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลวัฒนคุณาธร”ซึ่งนายขวัญชัย  มะโนศรีนอกจากเป็นผู้มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่น ยังมีผลงานโดดเด่น เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน Thailand Biennale, Chiang Rai ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ   ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับปริญญาตรี ในการประกวดผลงานบทความ เรื่อง “คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “ยลแสงศิลป์ ถิ่นเชียงราย" ร่วมส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร โดยการจัดทำสื่อพร้อมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมฯให้เป็นที่รู้จักและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาให้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ. 2560– 2570)

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :