มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ สอวน.ม.อุบลฯ จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ค่ายดาราศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 ตุลาคม 2566 , 09:06:17     (อ่าน 462 ครั้ง)  ศูนย์ สอวน.ม.อุบลฯ จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

ค่ายดาราศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ และประธานฝ่ายดูแลนักเรียนและนักศึกษา ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าค่าย การเข้ารับการอบรมนี้ เป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่อไป  ทั้งนี้ มีนักเรียนในพื้นที่ 6จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี จากทั้ง 2 ระดับชั้น จำนวน 71 คน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5 - 20 ตุลาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย 1คัดเลือกเข้าค่าย 2จำนวนค่ายละ 20คน และคัดเลือกจากค่าย 2เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ จำนวนค่ายละ 6คน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ดาราศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาให้เทียบเท่าสากล เน้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนำความรู้ที่ได้มาช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนผ่านเข้าสู่การแข่งขันของระดับประเทศทุกค่าย นับเป็นความสำเร็จในระดับที่ดีมาก ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้พันธกิจสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

ประมวลภาพ สอวน. ค่าย 1 https://drive.google.com/drive/folders/1T0kKjrl-ETsxP48ioOKtEoMGBnDE1R67

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :