มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ผ่านการประเมิน EdPEx200 ระดับสถาบัน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 กันยายน 2566 , 14:16:34     (อ่าน 385 ครั้ง)            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่  9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 10 หน่วยงาน ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งใน 10 หน่วนงาน  ที่ได้ผ่านการประเมิน EdPEx200 ระดับสถาบัน

 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :