มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
เกษตรอัจฉริยะ ม.อุบลฯ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คุณภาพน้ำและการจัดการระบบน้ำอัจฉริยะ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 24 กันยายน 2566 , 15:14:24     (อ่าน 716 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ คุณภาพน้ำและการจัดการระบบน้ำอัจฉริยะ โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี การตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบเซนเซอร์ และการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมต่อการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติการและวิชาชีพ (up skill/re skill/new skill) ซึ่งมีผู้สนใจในทุกช่วงวัย เข้าอบรม กำหนดระยะเวลา 4 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (วันเสาร์และอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 23-24 /30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

           รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ คุณภาพน้ำและการจัดการระบบน้ำอัจฉริยะ มุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีและระบบเซนเซอร์ มาประยุกต์ทางด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร  โดยทีม คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร

            นอกจากนี้ ผู้อบรมในหลักสูตรระยะสั้น (non degree) จะได้รับประกาศนียบัตร กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต (creditbank) และเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ ได้  ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มีการเรียนการสอนในรูปแบบระยะสั้น ที่ให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยเข้าเรียน มุ่งเน้นสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นหลักสูตร ที่ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างคุณค่าให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต  และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรระยะสั้น ขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :