มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ยกระดับการศึกษา บูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 18 กันยายน 2566 , 17:44:00     (อ่าน 204 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีนางวิชชุดา มงคล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวเปิดงาน และรับเกียรติวิทยากรโดย อาจารย์สุพรรษา ประสงค์สุข หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป และ ดร.ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อจัดการเรียนการสอน GE แบบบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม 40 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ 2566 ที่ผ่านมา

     นางวิชชุดา มงคลผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน “การจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร” เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยเปลี่ยนกระบวนการสอนแบบบรรยายเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต มีความรอบรู้ศาสตร์และศิลป์ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ