มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต อบรม IoT และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 มิถุนายน 2566 , 11:45:27     (อ่าน 3,040 ครั้ง)  ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต

อบรม IoT และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตร

-------------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 11 “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้ากิจกรรมที่ 11 พร้อมด้วย ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาบุคลากรวัยทำงานที่มีความสนใจด้านการเกษตร ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูก ระบบคาดการณ์ผลผลิต การลดความเสียหายจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถจัดทำรายงานภาพรวมในการผลิตรายแปลง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้อีกด้วย ณ อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน  นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้ากิจกรรมที่ 11 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรมกิจกรรมที่ 11 “เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) และการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร” สนับสนุนการยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประยุกต์ใช้ ICT ด้านการแข่งขันภายในประเทศ และด้านความสามารถทางนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อบ่มเพาะการเป็นนักคิด และนักนวัตกร  ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในการประดิษฐ์ชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรสำหรับวัยทำงาน/เกษตรกร จำนวน 3 แบบ โดยในแต่ละชุดสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ควบคุมอุปกรณ์ได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นที่แตกต่างกัน มีไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประมวลผล มีส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ผ่านช่องแอนะล็อก ส่วนเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นและแสงผ่าน I2C  และช่องเอาต์พุตรีเลย์ 10A จำนวนไม่ต่ำกว่า 4 ช่อง เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ อาทิเช่น ปั๊มน้ำ การเปิด-ปิดไฟ หรือโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างระบบตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ผ่านการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และบริการวิชาการ  สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต  และพันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

          นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การใช้ ICT ในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ”รุ่นที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 และรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครร่วมการอบรมรับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่นางสาวมลฤดี กาญจนวงษ์ โทรศัพท์ 09 4174 7914

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2


SDG Hashtag :