มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คว้า 1 ทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 มิถุนายน 2566 , 17:11:49     (อ่าน 6,618 ครั้ง)  ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ ยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คว้า 1 ทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

---------------------------------------

          ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ เด็กหญิงธนัญชนก  เมืองโคตร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Astronomy Olympiad (20th TAO) ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเชิดชัย  วุฒิยา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์ ครูประจำโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

          สำหรับวัตถุประสงค์การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2566 และยังเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่ว ๆ และในปีนี้มีผู้แทนจากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ 12 ศูนย์ และมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 128 คน ซึ่ง สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งนักเรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยในปีนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

         นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างบัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :