มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ พัฒนาทักษะสู่การดูแลสุขภาพจิตของคนไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 มิถุนายน 2566 , 15:43:55     (อ่าน 238 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชา หัวข้อ ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ : ความท้าทายในการดูแล (Mental Health Crisis in Thailand’s Digital Age : Challenges in Caring) โดยมี เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี 
 
          ภายในกิจกรรม จัดให้มี การบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ” โดย นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข การบรรยายหัวข้อ “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต” โดย นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การบรรยายหัวข้อ “ความท้าทายของพยาบาลในการจัดการภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมันต์  สุนทรไชยา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายหัวข้อ “วิกฤตสุขภาพจิต: มุมมองเพศภาวะ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายหัวข้อ “การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
        ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีพันธกิจในด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์: ความท้าทายในการดูแล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ วิกฤตสุขภาพจิตและความท้าทายในการจัดการ การฟื้นคืนใจในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อในช่วงวิกฤตสุขภาพจิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต อันจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทางสุขภาพที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน SDG Hashtag :