มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบลฯ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 , 13:36:17     (อ่าน 534 ครั้ง)           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพการบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมจัดพิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนูรองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 74 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคล ด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตราย  รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การดูแล ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งฝึกสอนภาคปฏิบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน หรือตามศูนย์ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

         ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันและอนาคต

ดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1PXeDGlAwfvrjl3DJQLO6bLa67L7...

 

ภาพ / ข่าว นายสรายุทธ ดวงตา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

               
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :