มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ 19 สถาบันพร้อมยกระดับมาตรฐานสากล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 , 22:54:39     (อ่าน 1,016 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2566 “Thai Pharmacy Education National Conference 2023” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี เป็นประธาน และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ update องค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าของทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ประเทศไทยในอนาคต ซึ่งมีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา 19 แห่ง จำนวน 200 คน เข้าร่วม มีผลงานทางวิชาการ Poster Presentation และ Oral presentationนำเสนอจำนวน 36 ผลงาน  ณ โรงแรมเซ็นทาราอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566  ที่ผ่านมา

             ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุน ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท) มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  ประเด็นหลักของงานประชุมครั้งนี้ คือ Foresight in Pharmacy Education : The next move โดยปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร (เด็กลดลง วัยทำงาน/ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น) พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ส่งผลให้เราต้องมีวิธีในการรับมือกับความคิดของเด็กยุคใหม่ และต้องปรับรูปแบบการสอนให้ทันสมัย รวมทั้ง Technology disruption ที่อาจต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น ติดตามทิศทางของวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลง ความท้าทายและบริบทของวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

            การประชุมวิชาการฯ จัดให้มีกิจกรรม การบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทางการศึกษา เภสัชศาสตร์ประเทศไทย  ความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและบริบทของวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  การปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2566 (หลักสูตร 6 ปี)  โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม  รองศาสตราจารย์สุรกิจ  นาฑีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง พุ่มทอง ประธานอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากร ส่วนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral presentationซึ่งทีมนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดีเด่นเรื่อง การศึกษาปัจจัยด้านการเรียนที่มีผลต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้าในนักศึกษา ผลงานนักวิจัย ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์  ผศ.ทวนธน บุญลือ นายอิสรภาพ คลาดโรค และนางสาววราภรณ์ เทพศรี

           นับเป็นความสำเร็จของการจัดงานในเวทีระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผลักดันคุณภาพของการศึกษาเภสัชศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาให้เกิดการสร้างเภสัชกรที่มีคุณภาพไปสู่สังคมไทยต่อไป   

                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :