มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ประชุมร่วม 4 อปท. พัฒนาพื้นที่ชุมชนตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 มีนาคม 2566 , 13:06:15     (อ่าน 1,513 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ประชุมร่วม 4 อปท.

พัฒนาพื้นที่ชุมชนตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

-----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำขวาง เทศบาลตำบลคำขวาง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ เป็นประธานที่ประชุม และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐณิชาช์  เพิ่มทองอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินการ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ นายกเทศมนตรีตำบลคำขวาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก 4 อปท. ร่วมประชุมหารือกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการหารือได้พูดคุยเกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีครัวเรือน/การทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายบุคคล และการส่งเสริมอาชีพในแต่ละชุมชน

          จากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบและหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจะจัดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ ให้ที่ประชุมทราบ ที่ประชุมเห็นชอบและ 4 อปท. พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนการนำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” ที่จะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ ลานกิจกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การแสดงวัฒนธรรมและการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก 4 อปท. โดยแต่ละ อปท. ยินดีที่จะสนับสนุนซุ้มอาหารร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะจัดเตรียมไว้ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” ที่จะถึงในเร็ว ๆ วันนี้  

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :