มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.คณะวิทยาฯ รับรางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ผลการศึกษายอดเยี่ยมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 , 09:27:41     (อ่าน 1,096 ครั้ง)  ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.คณะวิทยาฯ รับรางวัลมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ

ผลการศึกษายอดเยี่ยมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและได้รับ “รางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย และในโอกาสเข้ารับรางวัลครั้งนี้ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และประธานคณะทำงานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธ เป็นประธานมอบรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรครั้งนี้ ให้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

          ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2) และในระดับชั้นปีที่ 1 ของผู้สมัคร มีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์  มีดี สาขาวิชาจุลชีววิทยาและ นางสาวอุไรวรรณ  บัวแย้ม สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00

          ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่ นายอภินันท์  ภูแก้ว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00

          ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของสาขาวิชาที่สังกัด และมีผลงานวิจัยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่อยู่ใน ฐานข้อมูล ISI proceedingsอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรและผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานมูลนิธิฯ ได้แก่ นาวสาวพิชชา  สมเนตร สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :