มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ร่วมยินดีกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ในโอกาส ผ่านการพิจารณาร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 , 13:50:11     (อ่าน 328 ครั้ง)            สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ สป.อว. ขอเรียนว่าคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน ให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9 17 หน่วยงาน 
 
       โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา โดยมี  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบSDG Hashtag :