มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อพ.สธ.ม.อุบลฯ อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 มกราคม 2566 , 17:09:53     (อ่าน 618 ครั้ง)               ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566 สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงษ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรกมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มอบ.)เป็นประธานพิธีเปิดและดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าสถานศึกษา ครูโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จำนวน 30 แห่งจำนวน 120 คน เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

            รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ศูนย์ประสานงานฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งฝึกปฏิบัติการ และนำเสนอผลงาน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน คือ องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบ ที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ และ องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายทำความเข้าใจในแนวคิด แนวทาง วิธีการการดำเนินงาน ปฏิบัติการภาคสนาม และการนำเสนอ โดยมีคณะวิทยากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

            ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ไปพัฒนาการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อขอรับการประเมินรับป้ายสนองพระราชดำริ ในระดับต่างๆ ได้ในลำดับต่อไป

                                                                                งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :