มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สน.วิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มกราคม 2566 , 20:23:24     (อ่าน 673 ครั้ง)  สน.วิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13  

"ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่"
    ------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักวิทยบริการ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคจัด “การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET” ครั้งที่ 13 (The 13th PULINET National Conference- PULINET 2023) ภายใต้กรอบแนวคิด "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCAWorld : The Next Move)ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 294คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเปิด ดร.พงษ์พันธ์  พิณโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กล่าวสดุดี ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้ที่ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปีพุทธศักราช 2565 และ ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการให้บริการห้องสมุด ให้กับบรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักเอกสารสนเทศ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัยในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งในและนอกข่ายงาน ได้ติดตามความก้าวหน้าและความรู้ใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

            ดร.ภาคภูมิ  สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINETได้เริ่มจัดครั้งแรกขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จำนวน 20 สถาบันทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก PULINETได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ และในปีนี้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINETครั้งที่ 13 ภายใต้กรอบแนวคิด "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" ซึ่งได้มีการมอบรางวัล PULINET AWARD ประจำปี 2565 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์เสริมสร้างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งแก่ห้องสมุดและต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์  มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของห้องสมุด ภายใต้ภาวะโลกรวน” การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพลิกโฉมห้องสมุดในบริบทการจัดการอุดมศึกษาแนวใหม่, นวัตกรรมการเรียนรู้เสมือนจริง Metaverse : ก้าวต่อไปของห้องสมุดในยุค VUCA-BANI Worldและ ห้องสมุดกับสังคมสูงวัย ตลอดจนการบรรยายจากผู้สนับสนุน การเสวนา เรื่อง “ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน” และการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ และการบริหารองค์กร รวมทั้งสิ้น 109ผลงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและทำหน้าที่กรรมการตัดสินผลงาน และยังได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมอย่างดียิ่งจากบริษัท สำนักพิมพ์และห้างร้านต่าง ๆ จำนวน 16 ราย  โดยมีมีพิธีปิดและมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 และพิธีส่งมอบธงให้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ต่อไป

ประมวลภาพ(พิธีปิดการประชุม) https://drive.google.com/drive/folders/1fEbfYipB1lJ4gzoiS9KYh9xAD1GaCU_R

--------------------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :