มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ครั้งที่ 1/2566


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มกราคม 2566 , 16:00:01     (อ่าน 369 ครั้ง)            ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ประธานคณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค พร้อม คณะกรรมการ ในโอกาส ประชุม คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาค (pulinet) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธฺการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้เครือข่ายฯ ให้มีทักษะความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพร้อมที่จะให้บริการ และสนับสนุนมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งบรรลุวิสัยทัศน์   ร่วมกันพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพตอบสนองและทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณในแต่ละมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน และมุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างประหยัด  การแชร์ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
SDG Hashtag :